Dárková karta - informace :: Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro používání dárkových karet Marionnaud


Článek I.
Úvodní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet Marionnaud (dále též "VOP") upravují podmínky pro používání dárkových karet vydávaných společností DIVA Center s.r.o., IČ: 257 46 961, se sídlem Na Křivce 58, Praha 10, PSČ 100 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66545 (dále jen "poskytovatel") (dále jen "dárková karta"), která provozuje síť luxusních parfumerií "Marionnaud".

Článek II.
Účel a pořízení dárkové karty, kredit na dárkové kartě

 • Účelem dárkové karty je umožnit osobě, jež si zakoupila u poskytovatele dárkovou kartu (dále jen "zákazník") či jinému držiteli dárkové karty nákup zboží v provozovnách Marionnaud s úhradou či částečnou úhradou kupní ceny prostřednictvím disponibilního kreditu na dárkové kartě. Kredit na dárkové kartě je ekvivalentem peněžních prostředků nabitých poskytovatelem na dárkovou kartu na základě požadavku zákazníka a je v souladu s článkem III. těchto VOP ponižován o hodnotu realizovaného nákupu.

 • Dárkovou kartu může zákazník pořídit v kterékoliv provozovně Marionnaud.

 • Pořizovací cena dárkové karty v korunách českých (Kč) je rovna částce, která je na tuto dárkovou kartu na základě požadavku zákazníka poskytovatelem nabita jako kredit za účelem jejího dalšího využití k nákupu zboží v provozovnách Marionnaud v souladu s těmito VOP. Poskytovatel si neúčtuje žádný poplatek za nabití kreditu na dárkovou kartu.

 • Na základě požadavku zákazníka nabije poskytovatel na dárkovou kartu pořízenou v provozovně Marionnaud kredit odpovídající peněžním prostředkům v rozmezí od 200,- Kč do 100.000,- Kč.

Článek III.
Používání dárkové karty

 • Dárková karta není vázána na jméno konkrétní osoby a je volně přenosná.

 • Poskytovatel při uplatnění / použití dárkové karty nepřezkoumává oprávněnost jejího držitele k jejímu použití a z tohoto titulu poskytovatel neodpovídá zákazníkovi ani jinému držiteli za jakoukoliv vzniklou škodu.

 • Zakoupením a použitím dárkové karty souhlasí zákazník či jiný držitel dárkové karty s VOP.

 • Dárkovou kartu může zákazník či jiný její držitel použít po celou dobu její platnosti k úhradě či částečné úhradě kupní ceny za zboží v kterékoliv provozovně Marionnaud, a to na veškerý sortiment zboží nabízený v dané provozovně Marionnaud.

 • Převyšuje-li hodnota nákupu aktuální zůstatek kreditu na dárkové kartě, bude aktuální zůstatek kreditu na dárkové kartě použit k částečné úhradě kupní ceny a zákazník či jiný její držitel (kupující) je povinen uhradit poskytovateli (prodávajícímu) zbývající část kupní ceny, a to buď v hotovosti či prostřednictvím platební karty.

 • Kredit nabitý na dárkové kartě lze čerpat postupně pro více nákupů v provozovnách Marionnaud v souladu s těmito VOP, až do jeho úplného vyčerpání.

 • Dojde-li k úplnému vyčerpání kreditu na dárkové kartě, není možné dárkovou kartu dále využívat a na tuto dárkovou kartu není možné nabít žádný další kredit.

 • Kredit na dárkové kartě nelze zpětně převést na peněžní prostředky ani v hotovosti, ani bankovním převodem, a to ani po dobu platnosti dárkové karty.

 • V případě, že nedojde k vyčerpání kreditu na dárkové kartě zákazníkem či jiným držitelem v době platnosti dárkové karty ve smyslu článku IV. těchto VOP, není zákazník či jiný držitel karty oprávněn požadovat po poskytovateli vrácení jakýchkoliv peněžních prostředků vynaložených na pořízení dárkové karty ani vyplacení či náhradu za nevyčerpaný kredit na dárkové kartě.

 • Počet dárkových karet zakoupených jedním zákazníkem není limitován.

Článek IV.
Platnost dárkové karty

 • Platnost dárkové karty činí 1 rok ode dne, kdy byl na dárkovou kartu nabit kredit.

 • Po uplynutí platnosti dárkové karty není zákazník či jiný její držitel oprávněn k dalšímu používání dárkové karty a uplatnění kreditu na dárkové kartě.

 • Dárková karta dále pozbývá platnosti její ztrátou, zničením či odcizením. V případě ztráty, zničení či odcizení dárkové karty nebude ze strany poskytovatele vystaven její duplikát a poskytovatel neodpovídá zákazníkovi či jinému držiteli dárkové karty za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s touto ztrátou, zničením či odcizením.

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí dárkové karty, pokud je dárková karta nalomena nebo jinak fyzicky znehodnocena či pokud je čárový kód na dárkové kartě strojově nečitelný, nikoliv z důvodu na straně poskytovatele. V takovém případě není zákazník ani jiný držitel dárkové karty oprávněn požadovat po poskytovateli vrácení jakýchkoliv peněžních prostředků vynaložených na pořízení této dárkové karty ani vyplacení či náhradu za nevyčerpaný kredit na dárkové kartě.

 • V případě jakýchkoliv pochybností ohledně platnosti či zůstatku kreditu na dárkové kartě se může zákazník či jiný její držitel obrátit na poskytovatele, a to buď telefonicky na bezplatné telefonní lince 800 100 968 či prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@marionnaud.cz.. Platnost dárkové karty a aktuální zůstatek kredit na dárkové kartě lze na požádání zákazníka či jiného držitele dárkové karty sdělit rovněž na pokladně kterékoliv provozovny Marionnaud.

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout uplatnění dárkové karty z důvodu technických závad na straně poskytovatele. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo nesdělit zákazníkovi či jinému držiteli dárkové karty údaj o platnosti dárkové karty či zůstatku kreditu na dárkové kartě, pokud mu v tom brání technická závada, a to až do jejího úplného odstranění.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP nebo jejich část kdykoli zrušit nebo změnit. Není-li stanoveno pozdější datum účinnosti, jsou změny účinné dnem jejich zveřejnění.

V Praze dne 06.12.2017
DIVA Center s.r.o.
Boucheron Jessica Zoella Jil Sander Thalgo Eksperience Kocostar Marionnaud Erborian YSL Missoni Cacharel Qudo Karl Lagerfeld Human+Kind