Všeobecné podmínky používání věrnostní karty Marionnaud


Článek I.
Úvodní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též "VOP") společnosti DIVA Center s.r.o., se sídlem Na Křivce 1093/58, Michle, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 257 46 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66545 (dále jen: "Společnost"), která provozuje luxusní parfumerie "Marionnaud Perfumeries" (dále jen: "parfumerie Marionnaud") vychází z obecně závazných právních předpisů a upravují podmínky vydání a užívání věrnostní karty Marionnaud (dále jen: "věrnostní karta").

Článek II.
Věrnostní karta, věrnostní body a věrnostní šeky

 • Kterýkoliv zákazník parfumerií Marionnaud, který dovršil 18 rok věku, může na základě vyplnění žádosti, jejíž formulář je k dispozici ve všech parfumeriích Marionnaud a na webových stránkách www.marionnaud.cz (dále jen "webové stránky"), požádat o vydání věrnostní karty. V případě, že zákazník požádal o vydání věrnostní karty prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách (on-line žádost je k dispozici po přihlášení do on-line účtu zákazníka), bude věrnostní karta zaslána na adresu zákazníka uvedenou ve vyplněné žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do 1 měsíce ode dne odeslání on-line žádosti. Pokud zákazník požádal o vydání věrnostní karty osobně v některé z parfumerií Marionnaud, bude věrnostní karta zákazníkovi vydána neprodleně po odevzdání řádně vyplněné žádosti odpovědnému zaměstnanci Společnosti v parfumerii Marionnaud. Pro případ, že není z jakéhokoliv důvodu možné zákazníkovi vydat věrnostní kartu na místě neprodleně, bude věrnostní karta vydána v nejbližším možném termínu. Vydání věrnostní karty není zpoplatněno.

 • Po předložení věrnostní karty při nákupu v kterékoli parfumerii Marionnaud jsou jejímu držiteli připsány věrnostní body (dále jen: "body"), a to za každých 50,- Kč hodnoty nákupu 1 bod. Pokud zákazník nebude mít při nákupu věrnostní kartu u sebe, může požádat o dodatečné připsání bodů na věrnostní kartu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@marionnaud.cz. V takovém případě je třeba v e-mailu uvést číslo věrnostní karty zákazníka a přiložit scan účtenky za příslušný nákup v parfumerii Marionnaud. Dodatečné připsání bodů na věrnostní kartu bude provedeno do 5 pracovních dnů ode dne obdržení e-mailu dle předchozí věty.

 • Body nelze převést na jinou věrnostní kartu ani vyplatit v hotovosti zákazníkovi. Platnost bodů, které držitel získal za nákup, je dva roky ode dne, kdy se uskutečnil nákup, za který mají být věrnostní body připsány. Při dodatečném připsání bodů je rozhodný den nákupu. V okamžiku, kdy počet bodů na věrnostní kartě dosáhne 100, je zákazníkovi automaticky na jeho adresu uvedenou v žádosti o vydání věrnostní karty zaslán prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb věrnostní šek Marionnaud v hodnotě 250,- Kč (dále jen: "věrnostní šek"). Věrnostní šeky mohou být zákazníkům zasílány na adresy uvedené v žádosti o vydání věrnostní karty pouze v rámci území České republiky.

 • Věrnostní šek lze uplatnit na nákup v parfumeriích a na e-shopu Marionnaud, a to na veškeré zboží. Při uplatnění věrnostního šeku v parfumeriích je zákazník povinen předložit věrnostní kartu. Věrnostní šek nebo jeho část nelze zákazníkovi proplatit v hotovosti ani jej nelze převést na třetí osobu. Věrnostní šek je platný po dobu šesti měsíců od data jeho vydání (datum platnosti je na věrnostním šeku vždy uvedeno) a lze jej použít pouze na nákup zboží, jehož celková hodnota převyšuje hodnotu věrnostního šeku. V případě ztráty věrnostní karty může zákazník o novou kartu požádat přímo v kterékoliv parfumerii s tím, že mu zůstanou zachované dosud nasbírané body z původní karty a budou mu připsány na kartu novou.

 • Roztržené nebo jinak poškozené věrnostní šeky nemusí být v parfumeriích Marionnaud akceptovány.

 • Věrnostní karta je nepřenosná. Věrnostní kartu je oprávněn využívat pouze zákazník, na jehož jméno byla věrnostní karta vydána. Jakékoli jiné osobě nemohou být při nákupu žádným způsobem připsány body na věrnostní kartu, ani jí po dosažení potřebného počtu bodů nemůže být zaslán věrnostní šek.

 • Společnost je oprávněna věrnostní kartu i bez uvedení důvodu kdykoliv zrušit. Společnost je rovněž oprávněna kdykoliv odebrat body již připsané na věrnostní kartě nebo i po splnění podmínek nevydat věrnostní šek, a to i bez uvedení důvodu, přitom není povinna o tomto držitele věrnostní karty jakkoli informovat. Společnost je oprávněna věrnostní kartu bez náhrady zrušit mimo jiné v případě, že zákazník takovou svou věrnostní kartu nepředloží při nákupu v kterékoli parfumerii Marionnaud a současně na tuto nebudou připsány žádné nové body (především v souladu s čl. II. odst. 2 těchto VOP) po dobu 3 let, přičemž v takovém případě veškeré body na zrušené věrnostní kartě bez náhrady propadnou, zrušená karta již nebude Společností při nákupu přijata a nebude možné na tuto připsat žádné nové body. Držitel věrnostní karty nemá v souvislosti s opatřeními Společnosti uvedenými v tomto odstavci nárok na jakékoli plnění ze strany Společnosti. V případě zrušení věrnostní karty je zákazník oprávněn požádat o vydání nové věrnostní karty a sbírat nové body na takovou novou věrnostní kartu.

 • Nezávisle na počtu bodů může zákazník využít dalších výhod, které nabízejí parfumerie Marionnaud pro držitele věrnostních karet. Tyto nabídky jsou vyvěšeny v parfumeriích Marionnaud a na webových stránkách. Držitel věrnostní karty má dále právo účastnit se speciálních a reklamních akcí.
Článek III.
Marionnaud VIP program

 • Zákazník, který je držitelem věrnostní karty, se stane součástí Marionnaud VIP programu, pokud v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nakoupí zboží a služby v parfumeriích Marionnaud v celkové hodnotě minimálně 12 000,- Kč, přičemž při výpočtu celkové hodnoty budou zohledněny pouze nákupy, při nichž zákazník použije svou věrnostní kartu. Splní-li zákazník výše uvedené podmínky, automaticky se stane členem Marionnaud VIP programu na období následujících 12 kalendářních měsíců. O svém členství v Marionnaud VIP programu bude zákazník informován e-mailem, SMS či poštou.

 • Marionnaud VIP program bude resp. je zahájen od 1. 11. 2017, přičemž k tomuto dni se jeho členy na dalších 12 kalendářních měsíců (tj. na období 1. 11. 2017 – 31. 10. 2018) automaticky stanou zákazníci, kteří splnili podmínky dle odst. 1 výše v období 1. 11. 2016 – 31. 10. 2017. Ověření splnění podmínek pro členství v Marionnaud VIP programu bude poté probíhat každý měsíc vždy za předchozích 12 kalendářních měsíců a zákazník, který v takovém období předchozích 12 kalendářních měsíců splní podmínky dle odst. 1 výše a který ještě není členem Marionnaud VIP programu, se automaticky stane členem Marionnaud VIP programu na období 12 kalendářních měsíců.

 • Zákazník bude vyřazen z Marionnaud VIP programu po uplynutí členského období 12 kalendářních měsíců, nebude-li při prvním vyhodnocení následujícím po uplynutí jeho členského období (tj. prakticky vyhodnocení za období 12 kalendářních měsíců trvání jeho členského období) nadále splňovat podmínky pro členství v Marionnaud VIP programu na další období dle odst. 1 výše. Vyřazení z Marionnaud VIP programu nebrání možnému opětovnému zařazení do Marionnaud VIP programu, splní-li zákazník podmínky dle odst. 1 výše v budoucnu.

 • Členové Marionnaud VIP programu mohou čerpat následující výhody: (i.) přednostní přístup k vybraným nákupním akcím, (ii.) účast na exkluzivních VIP akcích s oblíbenými značkami včetně speciálních služeb a uvedení nových produktů na základě speciálních pozvánek, (iii.) možnost využití exkluzivních nabídek, které mohou být zasílány prostřednictvím e-mailu, SMS či poštou, (iv.) možnost online objednávek s dopravou zdarma, (v.) narozeninové překvapení resp. možnost čerpat slevu 20 % na celý nákup a získat trojnásobný počet bodů při nákupu v den narozenin a dva dny poté, (vi.) možnost získat další překvapení, dárky a účastnit se exkluzivních soutěží se značkami v průběhu celého roku. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upřesnit, změnit, doplnit či zrušit jednotlivé výhody členství v Marionnaud VIP programu, jakož i Marionnaud VIP program.

 • Zákazník je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého členství v Marionnaud VIP programu, a to písemným sdělením doručeným na adresu sídla Společnosti, nebo e-mailem zaslaným na adresu info@marionnaud.cz.

Článek IV.
Informace a přístup zákazníka k osobním údajům


 • Zákazník udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. zaškrtnutím příslušného pole v rámci žádosti o vydání věrnostní karty) souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v žádosti o vydání věrnostní karty (tj. jména a příjmení, data narození, adresy bydliště, čísla věrnostní karty zákazníka, e-mailu a telefonního čísla, příp. dalších údajů nezbytných pro naplnění účelu zpracování), a to v souladu s právními předpisy - především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - pro účely zřízení věrnostní karty a její používání včetně čerpání výhod, příp. členství zákazníka v Marionnaud VIP programu, jakož i sledování a vyhodnocování informací o nákupech a především o zaplacených částkách při každém použití věrnostní karty u pokladen v parfumeriích Marionnaud mj. z důvodu zlepšení kvality poskytovaných služeb, a dále zasílání marketingových oznámení, resp. zasílání nabídek produktů a informací spojených s věrnostní kartou a členstvím v Marionnaud VIP programu, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím emailu a/nebo SMS zpráv, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to dle volby zákazníka. Z veškeré marketingové komunikace se zákazník může kdykoli odhlásit a zrušit tak svůj souhlas se zasíláním marketingových oznámení ve svém online účtu (má-li jej zřízen), přes odhlašovací link v e-mailech, nebo kontaktovat zákaznickou linku Společnosti info@marionnaud.cz; toto odhlášení nebude mít žádný vliv na další služby v rámci věrnostního programu. Souhlas je pro výše vymezený účel zpracování udělen na dobu platnosti (resp. do zrušení) věrnostní karty a příp. také členství zákazníka v Marionnaud VIP programu a může být zákazníkem kdykoli odvolán výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla obchodní společnosti DIVA Center s.r.o., tj. Na Křivce 1093/58, Michle, 101 00 Praha 10, e-mailem zaslaným na adresu info@marionnaud.cz a/nebo přes svůj online účet (má-li jej zřízen). Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Společnosti, přičemž odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů bude automaticky zrušena věrnostní karta příp. také ukončeno členství zákazníka v Marionnaud VIP programu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Zákazník má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby Společnost jakožto správce odstranila závadný stav resp. rozpor se zákonem nebo s ochranou soukromého a osobního života zákazníka, přičemž v případě vzniku jiné než majetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů se při uplatnění nároku postupuje podle zvláštního zákona. Zákazník je informován o tom, že výše uvedené osobní údaje mohou být Společností předány ke zpracování také třetí osobě jako zpracovateli osobních údajů, a to konkrétně společnosti MARIONNAUD-INA GmbH, se sídlem 60325 Frankfurt nad Mohanem, Beethovenstrasse 5, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem, oddíl B, reg. č. HRB 55296, obchodní společnosti Česká mailingová společnost, s.r.o., se sídlem Rudná, Masarykova 73/74, PSČ 252 19, IČO: 261 96 646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 78859, a/nebo společnosti EuroSMS s.r.o., se sídlem Račianska 96, Bratislava 831 02, Slovenská republika, IČO: 46 166 939, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 73978/B, a příp. též poskytovateli poštovních služeb (především Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČO: 471 14 983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7565).

 • Společnost DIVA Center s.r.o. poskytuje zákazníkovi dále následující informace o zpracování osobních údajů: (i.) správcem je společnost DIVA Center s.r.o., IČO: 257 46 961, se sídlem Na křivce 1093/58, Michle, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 66545; (ii.) účel zpracování je vymezen výše v čl. IV. odst. 1 VOP, přičemž právním základem pro zpracování je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníkem, a to pro konkrétní účely zpracování; (iii.) příjemci osobních údajů jsou případně třetí osoby (zpracovatelé), je-li předání osobních údajů těmto osobám nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů, a tito případní zpracovatelé jsou uvedeni výše v čl. IV. odst. 1 VOP; (iv.) společnost DIVA Center s.r.o. nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci; (v.) osobní údaje budou u Společnosti uloženy po dobu platnosti (resp. do zrušení) věrnostní karty a příp. také členství zákazníka v Marionnaud VIP programu, nebo do odvolání souhlasu s jejich zpracováním; (vi.) zákazník má právo požadovat od Společnosti jako správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů; (vii.) zákazník je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno výše v čl. IV. odst. 1 VOP; (viii.) zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů; (ix.) požadavek na poskytování osobních údajů je požadavkem, na základě kterého může být zákazník držitelem věrnostní karty a příp. účastníkem Marionnaud VIP programu, příp. příjemcem marketingových oznámení. V důsledku neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro registraci by nebylo možné vydat zákazníkovi věrnostní kartu a příp. mu umožnit vznik členství v Marionnaud VIP programu, jakož ani zasílání marketingových oznámení.

 • Ochranu osobních údajů bere Společnost vážně. Společnost za účelem zajištění ochrany soukromí na webových stránkách (www.marionnaud.cz) a osobních údajů zákazníků odkazuje také na dokument "Pravidla ochrany osobních údajů Marionnaud Perfumeries České republika (Privacy Policy)", jehož úplné znění je přístupné na webových stránkách (www.marionnaud.cz). Zákazník podpisem žádosti o vydání věrnostní karty potvrzuje, že se s těmito "Pravidly ochrany osobních údajů Marionnaud Perfumeries České republika (Privacy Policy)" seznámil.

Článek V.
Závěrečná ustanovení


 • Společnost si vyhrazuje právo tyto VOP nebo jejich část kdykoli zrušit nebo změnit. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách. Aktuální všeobecné obchodní podmínky jsou k nalezení vždy na stránkách www.marionnaud.cz.

 • Společnost neodpovídá za důsledky nesprávného fungování věrnostních karet, přímé či nepřímé, vzniklé z jakékoli příčiny. Společnost nicméně učiní vše nezbytné, aby zákazník mohl i v případě nesprávného fungování věrnostní karty využít nasbírané body.

 • Pokud zákazník věrnostní kartu ztratí nebo dojde k jejímu odcizení, sdělí tyto skutečnosti bez prodlení v kterékoli parfumerii Marionnaud nebo písemně na adrese sídla Společnosti DIVA Center s.r.o. či e-mailem na adrese info@marionnaud.cz. Nová věrnostní karta bude zákazníkovi bezplatně vydána ve kterékoliv parfumerii Marionnaud, nebo zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu zákazníka uvedenou v žádosti o vydání věrnostní karty, případně na poslední známou adresu, jež zákazník Společnosti v souvislosti s věrnostní kartou sdělil, a to nejpozději do 3 měsíců od sdělení skutečností o ztrátě, nebo odcizení. Na tuto novou věrnostní kartu budou zákazníkovi automaticky přičteny body, které byly evidovány na původní věrnostní kartě zákazníka. Pokud zákazník skutečnosti o ztrátě nebo odcizení karty nesdělí v některé z parfumerií Marionnaud, ztrácí právo využít nasbírané body a veškeré další výhody, které souvisejí s užíváním věrnostní karty.


DIVA Center s.r.o.
25. 5. 2018Boucheron Jessica Zoella Jil Sander Thalgo Eksperience Kocostar Marionnaud Erborian YSL Missoni Cacharel Qudo Karl Lagerfeld Human+Kind