Právní ustanovení

 

OBECNÉ INFORMACE

DIVA Center s.r.o., se sídlem Na Křivce 58, Praha 10, PSČ 101 00, IČ: 257 46 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66545, provozovatel internetového obchodu Marionnaud.cz, informuje uživatele, kteří navštěvují nebo využívají služeb, aplikací, nástrojů a obecně obsahu obsaženého na webových stránkách, o všeobecných podmínkách, jimiž se přístup na stránky a jejich návštěva řídí.

POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Tím, že tyto webové stránky procházíte a/nebo používáte, získáváte postavení uživatele. Navštěvování a používání těchto webových stránek probíhá výhradně na odpovědnost uživatele a potvrzuje, že uživatel přijímá a je seznámen s každou z těchto podmínek.

Používáním těchto webových stránek potvrzujete, že jste starší čtrnácti let. Pokud je vám méně než čtrnáct let, musíte k používání těchto webových stránek nejprve získat svolení svých rodičů, poručníků nebo zákonných zástupců, kteří ponesou odpovědnost za všechny kroky provedené dětmi v jejich péči.

Společnost DIVA Center může odmítnout nebo odebrat kdykoliv a bez předchozího upozornění přístup na tyto webové stránky těm uživatelům, kteří poruší ustanovení těchto podmínek použití, zákon, zvyklosti nebo veřejný pořádek.

Společnost DIVA Center může podobně kdykoliv a bez předchozího upozornění pozměnit tyto obecné podmínky a zavést nové podmínky použití. Použití webových stránek po změně obecných podmínek bude znamenat, že uživatel tyto změněné podmínky přijal.

POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatel se zavazuje používat tyto webové stránky řádným způsobem, v souladu se zákonem, morálkou, veřejným pořádkem a ustanoveními těchto podmínek a měl by se zdržet používání těchto webových stránek jakýmkoliv způsobem, který může ztěžovat, poškozovat nebo narušovat normální provoz a užívání těchto webových stránek uživateli nebo který může poškodit nebo způsobit újmu na majetku a právech společnosti DIVA Center, ostatních uživatelů nebo obecně jakékoliv třetí straně.

Uživatel nese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které společnost DIVA Center případně utrpí přímo či nepřímo v důsledku jakéhokoliv porušení povinností stanovených v těchto podmínkách v souvislosti s používáním těchto webových stránek. Uživatel bude společnost DIVA Center krýt proti jakékoliv pokutě, nároku nebo požadavku, který může být vznesen třetí stranou, včetně jakýchkoliv státních orgánů, vůči společnosti DIVA Center, jejím zaměstnancům nebo zástupcům v důsledku porušení jakýchkoliv práv třetích stran uživatelem používajícím tyto webové stránky.

KONTAKT

Pro účely těchto obecných podmínek a pro jakoukoliv komunikaci, která je potřebná mezi DIVA Center a uživatelem, může tato komunikace směřovat na adresu Na Křivce 58, Praha 10, PSČ 101 00 nebo být poslána na e-mailovou adresu info@marionnaud.cz. Výslovně souhlasíte s tím, že pro veškerou komunikaci týkající se používání těchto webových stránek bude použití e-mailu platné pro realizaci tohoto komunikačního postupu.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Uživatel bere na vědomí, že všechny prvky těchto webových stránek, informace a materiály zde obsažené, obchodní známky, struktura, výběr, uspořádání a prezentace obsahu a počítačové programy používané v souvislosti s nimi jsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví společnosti DIVA Center nebo třetích stran a že použití těchto webových stránek neuděluje tato práva k duševnímu vlastnictví kromě práv, která jsou konkrétně uvedena na webových stránkách nebo udělena podle příslušných ustanovení zákona o majetkových právech.

Pokud to nebylo výslovně písemně schváleno společností DIVA Center nebo případně třetími stranami vlastnícími příslušná práva nebo pokud to není zákonem povoleno, uživatel nesmí reprodukovat, transformovat, pozměňovat, rozebírat, zpětně analyzovat, distribuovat, pronajímat, půjčovat, poskytovat k dispozici nebo umožňovat veřejný přístup prostřednictvím jakékoliv formy veřejné komunikace k jakémukoliv z prvků zmíněných v předchozím odstavci. Uživatel může pouze alokovat materiály, prvky a informace, k nimž je poskytnut přístup formou prohlížení a používání těchto webových stránek pro vaše osobní použití, a zavazuje se, že nebude takto získané materiály, prvky a informace přímo či nepřímo komerčně využívat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace poskytnuté uživatelem při procházení webových stránek budou zapsány do souboru, za který nese odpovědnost společnost DIVA Center se sídlem na výše uvedené adrese, a budou využívány k řízení vztahu mezi uživatelem a společností DIVA Center, k odpovídání na vaše dotazy, k tomu, aby vám byly jakýmikoliv prostředky poskytovány informace o výrobcích a/nebo jiných záležitostech v oblasti parfumerie, kosmetiky, zdraví a zkrášlovacích služeb; k řízení odpovídajícího náborového procesu, pokud uživatel poskytne svůj životopis, a k řízení jeho registrace na webových stránkách a jeho případných nákupů v e-shopu. Uživatel také dovoluje přenos údajů do společností ve výše uvedených oborech za tím účelem, aby vám byly přeposílány nabídky výrobků a služeb. Pokud uživatel poskytne osobní údaje třetí strany, udělí před jejich zahrnutím informovaný souhlas a bude o to požádán v souladu se zde stanovenými účely.

Uživatel může uplatnit své právo na přístup, opravu, zrušení a vyjádření nesouhlasu tím, že napíše společnosti DIVA Center s.r.o., se sídlem Na Křivce 58, Praha 10, PSČ 101 00 nebo tím, že pošle e-mailovou zprávu na adresu atencion.cliente.online@marionnaud.es a na obálku nebo v řádku předmětu uvede: „Data Protection“ a přiloží fotokopii svého občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti.

Společnost DIVA Center informuje uživatele o umístění souborů cookies, které ukládají navigační data pro uchovávání vašich preferencí ohledně prohlížení těchto webových stránek a pro usnadnění následných návštěv těchto webových stránek. Pokud uživatelé nechtějí povolit soubory cookies, měli by tuto možnost odstranit ze svého prohlížeče. Nepřijetí souborů cookies může způsobit poruchy při procházení těchto webových stránek.

TERMÍNY A PODMÍNKY PRODEJE

Nákupy provedené uživateli na těchto webových stránkách se řídí podmínkami prodeje obsaženými pod následujícím odkazem: Podmínky prodeje a také obecnými podmínkami.

ODPOVĚDNOST

Společnost DIVA Center nenese odpovědnost za žádné škody, které případně vzniknou mimo jiné: (i) dedukcemi, opomenutími, přerušeními, počítačovými viry, závadami a/nebo odpojením při provozování tohoto elektronického systému nebo spotřebičů a počítačů uživatelů, způsobenými příčinami mimo společnost DIVA Center, které zabrání nebo pozdrží poskytnutí služeb nebo procházení systému; (ii) prodlevami nebo blokováním použití, způsobenými či způsobeným nedostatky nebo přetížením internetu či jiných elektronických systémů; (iii) poškozením, které může být způsobeno třetími stranami nezákonnými činnostmi, které jsou mimo kontrolu webových stránek a které nelze připisovat společnosti DIVA Center; (iv) nemožností poskytovat službu nebo umožnit přístup z důvodů, které nelze připisovat společnosti DIVA Center, a dále kvůli uživateli, třetím stranám nebo vyšší moci.

HYPERLINKY

Pokud budou uživatelům poskytnuty k dispozici technické odkazující prvky (například mimo jiné odkazy, bannery, tlačítka apod.), adresáře a nástroje vyhledávání, které uživatelům umožňují přístup na webové stránky vlastněné a/nebo provozované třetími stranami, společnost DIVA Center nezaručuje ani nepřebírá žádnou odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které mohou vzniknout z provozování nebo přístupnosti stránek, na něž odkazy směřují, ani za kvalitu, zákonnost a užitečnost informací a obsahu a existujících služeb na stránkách, na něž odkazy směřují.

Společnost DIVA Center poskytuje uživatelům tyto odkazy pouze pro jejich pohodlí a jejich zahrnutí na těchto webových stránkách neznamená, že společnost DIVA Center akceptuje a podporuje obsah na stránkách, na něž odkazy směřují, a tyto odkazy rovněž nepředstavují žádný vztah mezi společností DIVA Center a majitelem dotyčných stránek.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Ustanovení těchto podmínek se budou řídit českými zákony a budou podle těchto zákonů vykládána. Pokud to zákon výslovně nezakazuje, pro řešení všech sporných záležitostí vzniklých z těchto obecných podmínek nebo týkajících se porušení, výkladu, ukončení nebo platnosti jakéhokoliv ustanovení podmínek těchto webových stránek se strany na základě vzájemné dohody podřizují působnosti a jurisdikci soudů, které jsou k tomu příslušné podle aktuální legislativy.