VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

https://aswatsoneurope.csod.com/ux/ats/careersite/23/home?c=aswatsoneurope (dále jen “Stránky”) jsou provozovány společností Marionnaud Czech Republic - DIVA Center s.r.o. (“My”).  Vyhrazujeme si právo tyto Všeobecné podmínky užívání bez předchozího upozornění na Stránkách průběžně měnit.

Přístup na Stránky

Nemůžeme zaručit, že Stránky budou fungovat nepřetržitě nebo bez přerušení nebo budou bez chyb. Neneseme odpovědnost v případě, že jsou Stránky z jakéhokoliv důvodu v jakýkoliv okamžik nebo na jakoukoliv dobu nedostupné. Vy zodpovídáte za zajištění toho, že Váš počítač či jiné zařízení splňuje všechny odpovídající technické podmínky nezbytné pro užívání Stránek a je se Stránkami kompatibilní. Náš systém nesmí být z Vaší strany používán k předávání, distribuci nebo ukládání materiálu v rozporu s platnými právními předpisy a nařízeními, ani způsobem porušujícím práva duševního vlastnictví jiných osob nebo narušujícím soukromí jiných osob, a nesmí používat způsob vyjadřování, který je nactiutrhačný, urážlivý, výhružný, hanlivý nebo nenávistný.

Pokud si zvolíte, anebo Vám bude poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jakákoliv informace vztahující se našim bezpečnostním postupům, musíte tuto informaci považovat za důvěrnou a nesdělovat ji třetím stranám.

Odkazy na tyto a jiné webové stránky

Čas od času můžeme uvádět odkazy, které Vám umožní přímo ze Stránek přístup na webové stránky třetích stran. Takové stránky třetích stran jsou mimo naši kontrolu, a pokud není uvedeno jinak, nemáme ke třetím stranám žádný vztah a k obsahu takových webových stránek nijak nepřispíváme. Když se na tyto stránky proklikáváte, opouštíte námi kontrolované stránky a my tudíž nemůžeme přijímat odpovědnost za jakékoliv záležitosti, které vzniknou buď v souvislosti s použitím Vašich údajů třetími stranami, s obsahem stránek anebo se službami, které Vám tyto stránky nabízejí.

Vaše odpovědnost

Přijímáte plnou odpovědnost za správnost, nebo nesprávnost údajů uvedených v žádosti. V žádném případě neneseme my nebo naši dodavatelé odpovědnost za obsah odeslaný uživateli, mimo jiné za chyby, vynechání, urážlivý obsah nebo znění, které je nezákonné, urážlivé, výhružné, hanlivé nebo jiné. Potvrzujete, že veškeré informace poskytnuté prostřednictvím naší služby a/nebo webových stránek, včetně vyjádření týkajících se předchozího zaměstnání, kvalifikace a zkušeností, jsou pravdivé, správné a úplné. Potvrzujete také to, že poskytnuté informace nejsou nijak zavádějící, klamavé nebo nepřesné (nebo není nijak pravděpodobné, že by mohly klamat nebo zkreslovat). Nesprávné nebo nepravdivé informace týkající se žádosti mohou vést k tomu, že nabídka zaměstnání bude stažena.

Naše odpovědnost

Potvrzením přijetí žádosti neověřujeme její obsah, nepřijímáme žádost ani nečiníme nabídku zaměstnání nebo účasti. Nejsme povinni přijmout všechny žádosti. Neneseme odpovědnost a ve vztahu k těmto Stránkám nebo jejich obsahu nenabízíme žádné záruky, a to v maximálním rozsahu, v jakém může být taková odpovědnost vyloučena v souladu s právními předpisy. Toto se nijak netýká ani neomezuje naši odpovědnost způsobenou úmyslně nebo naší hrubou nedbalostí ani jinou odpovědnost, kterou není dle českého práva možné vyloučit.

Obecné

DIVA Center s.r.o. je společností registrovanou v České republice. Naše identifikační číslo je 257 46 961 a naše sídlo je na adrese Na křivce 1093/58, Michle, 101 00 Praha 10. Nevymáhání práva z naší strany neznamená zřeknutí se tohoto práva. Vaše práva dle těchto Všeobecných podmínek užívání nemůžete postupovat nebo převádět. Pokud bude kterákoliv část těchto Všeobecných podmínek užívání právně nevymahatelná, ostatní části těchto Všeobecných podmínek užívání zůstávají nedotčeny a v platnosti. Tyto Všeobecné podmínky užívání se řídí českým právem a veškeré spory mezi Vámi a námi týkající se Stránek nebo vyplývající z nebo v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami užívání budou řešit výhradně české soudy.

Kontaktujte nás

Jestliže zaznamenáte problémy se Stránkami nebo byste se k nim chtěl/a vyjádřit, kontaktujte nás prosím e-mailem info@marionnaud.cz.

Aktualizace

Tyto Všeobecné podmínky užívání těchto webových stránek byly naposledy aktualizovány 1.7.2021.