Pravidla soutěží

I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: Marionnaud Parfumeries DIVA CENTER s.r.o., Na Křivce 1093/58, Praha 10, PSČ 101 00, IČ 25746961, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 66545 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)
II. Termín a místo konání soutěže:
1. Soutěže probíhají od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 na stránkách www.marionnaud.cz
2. Termín konkrétní soutěže je specifikovaný v daném soutěžním dni.
III. Soutěžící:
1. Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku.
IV. Účast v soutěži a určení výherce: 1. Soutěžící se do soutěže o výhry zapojí tak, že vyplní soutěžní formulář.
2. Výherce může být vylosovaný nebo vybraný odbornou porotou na základě stanovených kritérií. Způsob výběru a počet výherců je vždy uvedený v soutěžním zadání.
3. Jedna osoba může soutěžit pouze jednou v daný soutěžní den.
V. Výhra v soutěži, odevzdání výhry:
1. Počet a druh výher je specifikovaný v daném soutěžním příspěvku.
2. Výherce bude vždy vyzvaný zprávou na e-mailovou adresu, kterou uvedl do soutěžního formuláře, aby poslal svoje údaje, a to do 10 dní od výzvy.
3. Výhry budou odeslány výhercům do 3 týdnů od ukončení dané soutěže.
VI. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva :
1. Soutěžící dává souhlas se zařazením svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail do databáze pořadatele soutěže, a to výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher.
2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.
VII. Závěrečná ustanovení:
1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.
5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.